Adatkezelési tájékoztató 

 

A YOURPERGOLA.COM

weboldal látogatói és felhasználói részére 

Bevezetés 

Az ECS Europe Kft. (a továbbiakban: Társaság) a Yourpergola.com weboldal (a továbbiakban:  weboldal) működtetése során, a weboldalt meglátogató személyek adatait kezeli abból a célból,  hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. 

A Társaság teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó  jogszabályi  előírásoknak,  különösen  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  2016/679  rendeletében foglaltaknak. 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az  adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján  készült,   figyelemmel                   a   2011.   évi   CXII.   törvény   tartalmára,      amely   az   információs  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól. 

Adatkezelő: 

 

cégnév: 

ECS Europe Kft. 

székhely: 

6727 Szeged, Csap utca 96/A 

adószám: 

26135425-2-06

weboldal megnevezése, címe: 

Yourpergola.com 

az        adatkezelési        tájékoztató 

elérhetősége: 

https://www.yourpergola.com/adatvédelmi-nyilatkozat 

 

Fogalommeghatározások 

–    a  GDPR  (General  Data  Protection  Regulation)  az  Európai  Unió  új  Adatvédelmi 

Rendelete; 

–    adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,  rögzítés,  rendszerezés,  tagolás,  tárolás,  átalakítás  vagy  megváltoztatás,  lekérdezés,  betekintés,  felhasználás,  közlés,  továbbítás,  terjesztés  vagy  egyéb  módon  történő  hozzáférhetővé  tétel  útján,  összehangolás  vagy  összekapcsolás,  korlátozás,  törlés,  illetve megsemmisítés; 

–    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 

–    személyes  adat:  azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre  (érintett)  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen  vagy     közvetett módon,             különösen valamely azonosító,             például       név,         szám,  helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,  genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy  vagy több tényező alapján azonosítható; 

–    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely  egyéb  szerv,  amely  a  személyes  adatok  kezelésének  céljait  és  eszközeit  önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az  uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére  vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

–    az  érintett  hozzájárulása:  az  érintett  akaratának  önkéntes,  konkrét  és  megfelelő  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat  vagy             a            megerősítést         félreérthetetlenül            kifejező                cselekedet            útján                     jelzi,            hogy  beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

–    adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más  módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,  megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést  eredményezi. 

–    címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy  harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az  uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem  minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,  hogy  feleljen  az  adatkezelés  céljainak  megfelelően  az  alkalmazandó  adatvédelmi  szabályoknak; 

–    harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely   egyéb   szerv,   amely   nem   azonos   az   érintettel,   az   adatkezelővel,   az  adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó  közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

Az adatkezelés irányelvei 

A Társaság kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes  adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az  alábbiakra: 

A  személyes  adatok  kezelését  jogszerűen  és  tisztességesen,  valamint  az  érintett  számára  átlátható módon kell végezni. 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. 

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges  mértékű lehet. 

A  személyes  adatoknak  pontosnak  és  naprakésznek  kell  lenniük.  A pontatlan  személyes  adatokat haladéktalanul törölni kell. 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását  csak  szükséges  ideig  tegye  lehetővé.  A személyes  adatok  ennél  hosszabb  ideig  történő  tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és  történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik. 

A személyes  adatok  kezelését  oly  módon  kell  végezni,  hogy  megfelelő  technikai  vagy  szervezési  intézkedések  alkalmazásával  biztosítva  legyen  a  személyes  adatok  megfelelő  biztonsága,  az  adatok  jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen  elvesztésével,  megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó  információ esetében alkalmazni kell. 

Fontos adatkezelési információk 

Az adatkezelés célja, hogy a Társaság a weboldal működtetése során az oldalon keresztül  ajánlatkérő  személyek  részére  megfelelő  tájékoztatást  és  kapcsolatfelvételi   lehetőséget  nyújthasson. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. 

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldalon keresztül ajánlatkérő személyek. 

Az  adatkezelés  időtartama  mindig  a  konkrét  felhasználói  cél  függvénye,  de  az  adatokat  haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez  történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail  címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai  törlésre kerülnek. 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. 

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen  személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. 

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez  nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. 

Amennyiben  az  érintett  személy  használni  kívánja  a  weboldalon  keresztüli  ajánlatkérés  nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges  a kért személyes adatok megadása. Az  érintett személy nem köteles személyes adatokat  megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem  jár.  A  weboldal  ezen  funkciójának  igénybevétele,  a  Társaság  megfelelő  árajánlatának  előkészítése és a megfelelő kapcsolatfelvételhez szükséges. Amennyibe a szükséges adatok at  nem kívánja megadni, úgy a Társaságnak a weboldalon rögzített egyéb elérhetőségeire címzett  levelével is lehetséges. 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül  helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül  törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az  érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az  adatkezelésnek nincs más jogalapja. 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy  levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. 

 

Hírlevél küldés 

A weboldal üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők                     során   maradéktalanul   betartjuk    a                     vonatkozó jogszabályi                     rendelkezéseket. Kijelentjük                     továbbá,    hogy   hírlevélre   történő                     feliratkozáskor     nem    áll                     módunkban          a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok  magánszemélyre  vagy  vállalkozásra  vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő  állalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük. 

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk. 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és  kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és  egyéb              küldeményeivel   a   regisztrációkor              megadott              e-mail                      címen              megkeresse.         Ennek  következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges  személyes adatait kezelje. 

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az  adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. 

Az    adatkezelés    a    hozzájárulás    visszavonásáig         történik.         Az                        adatkezeléshez         történő  hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön  bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail  címre küldött levélben. 

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján. 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a  fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. 

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az  a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy  az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan  felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.  Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön  részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen. 

 

Sütik (cookie-k) 

A sütiket  a  meglátogatott  weboldalak  helyezik  el  a  felhasználó  számítógépén  és  olyan  információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. 

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok  mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a  webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak  érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap  látogatóját tájékoztatja. 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói, ajánlatkérői. 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik  használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor  törölje a böngészőkből. 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes  adatokat az adatkezelő. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

Weboldalunk a következő cookiekat használja: 

Google Analytics 

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) internetes elemző szolgáltatása, amely segít az  Atradiusnak többet megtudni arról, hogy látogatói milyen szokások szerint használják a  weboldalt. A Google Analytics olyan információkat összegez a weboldal használatáról, mint  például az IP-cím, amelyet a rendszer elküldhet a Google-nek, és a kiszolgáló szerverein  tárolja. Ezeket az információkat jelentések készítéséhez és a weboldalunk működésének  javításához használjuk fel. A cookie-k anonim információkat gyűjtenek továbbá a 
következőkről is: a weboldal látogatóinak száma, illetve azzal kapcsolatos adatok, hogy  milyen oldalról érkeznek a látogatók az Atradius webhelyére és annak mely oldalait tekintik  meg. 

NÉV                              CÉL                                       LEJÁRAT 

_utma                            Ez a cookie arról nyújt 

információt, hogy Ön  meglátogatta-e már korábban a  weboldalt. Így pontosabban meg  tudjuk határozni, hogy kik az új  látogatóink. 

_utmb                            Az _utmc cookie-val együtt az 

oldalon töltött átlagos  időtartamot lehet meghatározni  ezzel a sütivel. 

Beállítástól/frissítéstől  számított 2 év 

Beállítástól/ frissítéstől  számított 30 perc 

NÉV                              CÉL                                       LEJÁRAT 

_utmc                            Az _utmb cookie-val együtt a 

böngésző bezárásának idejét  mutatja meg. 

_utmt                             A lekérési arány szabályozására szolgál 

_utmv                            Látogató szintű, egyénileg 

változó adatok tárolására szolgál.  Ez a cookie akkor jön létre,  amikor a fejlesztő a  _setCustomVar módszert  használja látogató szintű,  egyénileg változó adatokkal. Ezt a cookiet alkalmazták a mára már elavult _setVar módszerrel is Ez a cookie minden alkalommal frissül, amikor az  adatokat elküldi a Google  Analytics-nak. 

_utmz                            Ez a cookie azt követi nyomon, 

hogy a látogató honnan kattintott  át az oldalra (pl.: egy másik  weboldalról vagy keresőmotorról) 

_utmt_rollupTracker     Az weboldalak domain neveinek követésére szolgál 

_utmt_oldTracker         Régi nyomkövetési kód eltávolítására szolgál. 

_ga                                 A felhasználók megkülönböztetésére szolgál 

_gat                                A lekérési arány szabályozására alkalmazható. 

A böngésző bezárásakor 10 perc Beállítástól/frissítéstől  számított 2 év 

Beállítástól/frissítéstől  számított 6 hónap 

Beállítástól/frissítéstől  számított 30 perc 

Beállítástól/frissítéstől  számított 30 perc 

Beállítástól/frissítéstől  számított 2 év 

Beállítástól/frissítéstől  számított 10 perc 

További információ: http://www.google.com/policies/privacy/ 

Hirdetés a Google használatával 

NÉV                               CÉL                                        LEJÁRAT 

Doubleclick cookie –  azonosító 

Google által nyomkövetésre  használt cookie, amely az  online felhasználói élmény  javítását szolgálja (többféle  vonatkozó hirdetés  megjelenítését beleértve) 

Beállítástól/frissítéstől  számított 30 nap 

További információ:: http://www.google.com/policies/privacy/ 

HotJar 

Hőtérképes analitikához használt süti, mely a kattintások helyéről, az egér mozgásáról gyűjt  információkat. 

A Hotjar sütikkel kapcsolatos további tudnivalókról itt tájékozódhat: 

https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information 

Adatfeldolgozók 

Tárhelyszolgáltató: 

Név / cégnév: 

Nethely Kft

Székhely: 

1115 Budapest, Halmi utca 29

Telefon: 

+36 1 800 1500

E-mail: 

info@nethely.hu

Az Ön által  megadott  adatokat  a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver  tárolja. Az  adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de  mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. 

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. 

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása. 

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal  működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses  megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is  kérheti adatai törlését. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló  adatkezelés. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

A tájékoztatás kéréshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy az Ügyvédi 

Iroda milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, milyen forrásból, mennyi  ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által  megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A helyesbítéshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk.  Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által  megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A törléshez való jog 

Az Ön kérésére az Ügyvédi Iroda törli az az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi  indokok valamelyike fennáll: 

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte; 
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; 
  • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte; 
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Az Ügyvéd Iroda minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a  személyes  adatot  közölte,  kivéve,  ha  ez  lehetetlennek  bizonyul,  vagy  aránytalanul  nagy  erőfeszítést  igényel.  Az  érintettet  kérésére  az  Ügyvédi  Iroda  tájékoztatja  az  érintettet  e  címzettekről. 

A zároláshoz való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart,  amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt  haladéktalanul,  de  legfeljebb  30  napon  belül  megtesszük,  az  Ön  által  megadott  e-mail  elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A tiltakozáshoz való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a  kérelem  benyújtásától  számított  legrövidebb  időn  belül,  de  legfeljebb  15  napon  belül  megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-  mailben tájékoztatjuk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra,  hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk,  hogy a vázolt probléma megoldódjon. 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a  hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 

URL: https://naih.hu 

Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57” 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

–    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.  április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében  történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

  • 2011.     évi     CXII.     törvény     az     információs       önrendelkezési jogról       és     az információszabadságról. 
  • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény. 
  • A  közfeladatot  ellátó  szervek  iratkezelésének  általános  követelményeiről  szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. 
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.